Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Afdwingbaarheid
1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan, zijn alleen deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de algemene voorwaarden die door de medecontractant worden opgelegd.
1.2. De medecontractant erkent dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en alle bepalingen daarvan heeft aanvaard.
Het feit dat aan NUTRISSENTIEL een bestelling, werk of dienst wordt toevertrouwt, betekent dat de klant deze algemene voorwaarden en bepalingen aanvaardt.

Artikel 2: Aanbiedingen
De door NUTRISSENTIEL ingediende aanbiedingen zijn geldig voor een door haar bepaalde periode, op voorwaarde dat er gedurende die periode geen wijzigingen optreden in de prijzen van de geleverde materialen, de toepasselijke belastingen, de vervoerkosten, de lonen of andere elementen. Na dit termijn kan NUTRISSENTIEL niet worden gedwongen een bestelling te aanvaarden.

Artikel 3: Bestellingen
3.1. Bestellingen die vóór 12.00 uur op een werkdag (van maandag tot en met vrijdag) worden geplaatst, worden op dezelfde dag verwerkt. Zo niet, wordt de bestelling verwerkt op de volgende werkdag na het plaatsen van de bestelling.
3.2. De omvang en inhoud van de verplichtingen van NUTRISSENTIEL worden alleen bepaald door de aanvaarding/bevestiging van de bestelling van de klant.
3.3. Elke wijziging van de bestelling door de klant moet worden goedgekeurd door NUTRISSENTIEL

Artikel 4: Leveringen en leveringstermijn
4.1. In geen enkel geval kan NUTRISSENTIEL aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering. De door NUTRISSENTIEL opgegeven termijnen voor de levering en uitvoering van bestellingen zijn slechts indicatief en binden deze laatste niet. NUTRISSENTIEL stelt alles in het werk om aan de indicatieve termijnen, vermeld aan de klanten, te voldoen.
4.2. Alleen voor consumenten in de zin van de wet van 6 april 2010, de niet-naleving van dit indicatief termijn geeft de klant het recht om schadevergoeding te ontvangen en dit enkel voor een redelijke overdreven vertraging en dit slechts na een waarschuwing per aangetekende brief, behalve bij overmacht. In dat geval is NUTRISSENTIEL verschuldigd om een vergoeding te betalen van 2,5 € per dag vertraging, met een maximum van 20 % van de prijs.
4.3. Er wordt aan de klant vereist een volledig en geldig leveringsadres voor het leveren van het pakket in te dienen.
4.4. Retourzendingen van pakketten als gevolg van een onvolledig/onjuist adres houdt voor de klant een verplichting in om tot 10,00 EUR aan beheerskosten te dragen.
4.5. Wanneer de geadresseerde bij de levering afwezig is, wordt zijn pakje afgeleverd in een parcelshop waar deze gedurende 10 dagen wordt behouden. Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar NUTRISSENTIEL en zijn de hierboven vermelde beheerskosten ten laste van de klant.
4.6. Bij gebrek aan ontvangst van zijn pakket binnen 7 dagen na bevestiging van de bestelling door NUTRISSENTIEL, moet de klant hem hiervan op de hoogte brengen via e-mail hello@nutrissentiel.be, zodat hij het pakket kan opvolgen.

Artikel 5: Annulering
5.1. Elke bestelling is onherroepelijk bindend voor de klant.
5.2. Er wordt aan de klant een vergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling gevraagd indien deze meer dan twaalf uur na de bestelling wordt geannuleerd, tenzij er sprake is van overmacht.

Artikel 6: Betalingen
6.1. Al onze facturen zijn strikt contant betaalbaar, zonder korting, op het hoofdkantoor van NUTRISSENTIEL of op één van ons uitdrukkelijk vermelde bankrekeningen. Bij verkoop aan een handelaar moeten de facturen binnen de 30 dagen van afgifte van de factuur worden betaald.
6.2. NUTRISSENTIEEL aanvaardt geen gedeeltelijke betaling van de opgestelde facturen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
6.3. De facturen die bij het verstrijken van de termijn niet zijn betaald, worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met een rente van 12 % per jaar en een vaste vergoeding van 15 % met een minimum van 50,00 EUR.
6.4. Als een factuur niet is betaald op de vervaldatum, kan NUTRISSENTIEL de nog openstaande bestellingen annuleren of nieuwe leveringen uitvoeren enkel met tegenbetaling.
6.5. Herinneringskosten worden als administratiekosten aan de klant in rekening gebracht tot € 6,50 per factuur.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1. NUTRISSENTIEL blijft, in ieder geval, eigenaar van de geleverde goederen tot de betaling van alle verschuldigde bedragen door de koper, inbegrepen de achterstandsrente en de bovengenoemde vaste vergoeding.
7.2. Niettegenstaande het bovenstaande, wordt de last van de risico’s in verband met de goederen aan de koper overgedragen zodra de goederen het entrepot verlaten.

Artikel 8: Klachten
8.1. Bij ontvangst van de goederen wordt vereist van de klant de conformiteit ervan te controleren en de ontvangst ervan goed te keuren.
8.2. In geval van discrepantie of kwaliteitsgebrek van de goederen wordt van de klant vereist, NUTRISSENTIEL hiervan per e-mail (hello@nutriessentiel.be) binnen 48 uur na ontvangst van de goederen in kennis te stellen.
8.3. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, per aangetekende brief worden ingediend binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek of op het moment waarop de klant hem had moeten ontdekken. Na deze termijn worden zij als ongeldig beschouwd.
8.4. Elke terugzending van goederen naar NUTRISSENTIEL moet in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst gebeuren, in zijn oorspronkelijke verpakking en vergezeld van de factuur. Na deze periode worden de goederen beschouwd als door de klant te zijn aanvaard.
8.5. LDe terugkerende goederen moeten in nieuwe staat, volledig, gesloten en onbeschadigd zijn. Bij gebrek daaraan zullen deze niet door NUTRISSENTIEL worden overgenomen en zullen deze moeten betaald worden door de klant.
8.6. Alle terugkerende goederen gebeuren uitsluitend op kosten en risico's van de klant.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens en privacy
De verwerking van persoonsgegevens door NUTRISSENTIEL worden ingediend en voldoen aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte met de verwerking van persoonsgegevens en aan het reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke personen in de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De verzamelde gegevens worden gebruikt in het kader en voor de uitvoering van contracten tussen NUTRISSENTIËL en haar klanten. Indien toepasselijk, kunnen de gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt en aan derde beroepspartners op het gebied van de voedingsgezondheid worden verstrekt.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid
10.1. NUTRISSENTIEL is in ieder geval niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract toegerekend aan de klant als gevolg van een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract of in geval van overmacht.
10.2. De klant is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door NUTRISSENTIEL geleverde goederen. NUTRISSENTIEL is niet aansprakelijk indien de door de klant vermelde informatie onjuist is.

Artikel 11: Geschil
11.1. De rechterlijke instanties van het district waar het hoofdkantoor van NUTRISSENTIEL is gevestigd, en de Brusselse rechtbanken zijn de enige bevoegd om een juridisch geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.
11.2. De niet-uitvoering door NUTRISSENTIEL van een recht of een voorrecht dat haar toebehoort onder deze algemene voorwaarden, of het feit dat NUTRISSENTIEL de niet-uitvoering of een inbreuk op één van de bepalingen toelaat door de klant, kan op geen enkele manier worden beschouwd als een afstandsverklaring ten aanzien van NUTRISSENTIEL op de rechten die zij beschikt onder deze algemene voorwaarden.

Dit document is opgesteld in het Frans. De vertaling in het Nederlands heeft uitsluitend een informatieve waarde en is niet contractueel. In geval van interpretatieproblemen heeft de Franse tekst voorrang.

Haut de la page